Content1 | col1

Livsstils- og kroniske sykdommer

Deltid 2 år.

60 studiepoeng

 

Stedbasert: 1 undervisningsdag + 1 veiledningsdag pr. uke.

 

Livsstilssykdommene KOLS, hjerte- og karlidelser, diabetes type 2 og fedme øker i omfang. Samhandlingsreformen retter oppmerksomheten mot disse pasientgruppene. Studiet egner seg for deg som ønsker økt kunnskap om helseopplysning og ferdigheter innen veiledning og undervisning til pasienter som har behov for varig livsstilsendring.

 

Menneskers handlinger, vaner og levesett har stor innflytelse på helsen, og faktorer som mestring, motivasjon, holdninger og personlighet har stor betydning når mennesker skal endre livsstil. Du kan være med på å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse. Utdanningen inneholder viktige temaer som sykdomsforståelse, livsstil og helse – helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende innen helsefag. 

 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

 

2. Søkere som kan dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis uten fagbrev, og med realkompetase i felles allmenne fag som tilsvarer læreplanen for VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger.

 

3. Søkere med autorisasjon som "sykepleier" eller "vernepleier" kan komme inn på realkompetanse.

 

I tillegg må politiattest fremlegges ved opptak.

 

Søkere med utenlandsk utdanning:

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006.

  • Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå med minimum ferdighetsnivå på B2.

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Politiattest må fremlegges ved opptak.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt og 10 ukers obligatorisk praksis. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet:

1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

2. Livsstil- og kroniske lidelser

3. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

4. Organisering, system og ledelse

5. Praksis

6. Hovedprosjekt

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskolekandidat innen livsstils- og kroniske sykdommer og gir deg kompetanse i yrker hvor livsstil og/eller kroniske lidelser hos klient/pasient er en aktuell problemstilling. Du vil finne arbeid innenfor helsehus, bofellesskap, hjemmetjenester, sykehjem, sykehus, omsorgsbolig, dagsenter og eldresenter.

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner