Content1 | col2

Barsel- og barnepleie som nettstøttet studium.

Endelig har studiet Barsel og barnepleier blitt godkjent som nettstøttet studium!

En fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie er et viktig bidrag til å gi gode helsetjenester innenfor dette fagområdet. Med mer differensiert og spesialisert fødselsomsorg og brukere som stiller krav til kvalitet og medbestemmelse, stilles det store krav til yrkesutøveren.

Helsedirektoratet har i 2014 gitt føringer for barselomsorgen gjennom «Nytt liv og trygg barseltid for familien – Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (IS – 2057)» som skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg. Uavhengig av om mor og barn er hjemme eller på sykehus den første perioden av barseltiden, skal den tilrettelegges slik at den blir forutsigbar og familievennlig. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for organiseringen av et sammenhengende og helhetlig tilbud i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. En kontinuitet i omsorgen er en forutsetning, og kunnskap om familien gjør det enklere for helsepersonell å tilrettelegge et forutsigbart pasientforløp. Organisering innebærer tydelig fordeling av oppgaver og ansvar med forpliktende samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ressurser betyr her helsepersonell med tilstrekkelig fagkompetanse og tid. Fagutdanningen i barsel- og barnepleie har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetiske forståelse kan ta initiativ til å utføre målrettet pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.

Fagskoleutdanningen i barsel- og barnepleie gjennomføres som deltidsstudie (eller nettstøttet) over to år med omfang tilsvarende ett år som heltidsstudium. Alle studenter som fullfører og består utdanningen, vil få vitnemål med gradsbenevnelsen «Vocational Diploma».

Praksisperioden er totalt 12 uker. Praksisukene er delt i to perioder, 8 uker ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk og 4 uker ved nyfødtintensiv, barneavdeling eller annen relevant praksis som for eksempel barnebolig eller helsestasjon. Praksis er 30 timer i uka.

Nettstudenter har totalt 12 samlinger à 3 dager over to år hvor en må møte på skolen.

For nærmere opplysninger kontakt:

Gry Ulvedalen, utdanningsleder helse- og oppvekstfag, gryulv@ostfoldfk.no


Søk om studieplass her »    Søknadfristen er 15. april.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner