Content1 | col2

Ny fagskoleutdanning godkjent ved Fagskolen i Østfold

Barn med særskilte behov.

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Begrunnelse for fagskoleutdanningen.

Nasjonal plan for «fagskoleutdanning i fagretning «Barn med særskilte behov», er utviklet med sikte på å gi særlig barne- og ungdomsarbeidere med videregående opplæring mulighet til en videreutdanning som kan styrke deres kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i oppvekstsektoren.

Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i oppvekstsvilkårene til barn og ungdom i Norge. Dette har ført til økt og endret behov for kompetanse i oppvekstsektoren.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det foretatt en kompetansekartlegging blant ansatte i barnehagene, og at det er behov for en toårig spesialisering i barnehagearbeid på fagskolenivå.

Økte forventninger om, og krav til omstilling har medført et sterkt behov for å styrke kompetansen til blant annet barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i barnehage, SFO/skole og annet barne- og ungdomsarbeid.

Utdanningen tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene, med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor.

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Det er et mål å legge til rette for at så mange barn og ungdommer som mulig skal ha et kvalitativt godt tilbud innenfor ordinær barnehage, skole og fritidstilbud. Disse oppgavene vil kunne ivaretas av fagskoleutdannet personell som etter endt fagskoleutdanning skal ha utviklet gode ferdigheter i tverrfaglig samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner