Content1 | col1

Barn med særskilte behov (oppvekstfag)

Deltid 2 år

60 studiepoeng

 

Stedbasert: 1 undervisningsdag  (en kveld pr uke fra kl 16.30 – 21.00) + 1 veiledningsdag pr. uke.

 

 

Endrede samfunnsforhold påvirker barns oppvekstsvilkår. Kompetansekartlegging i barnehagene (GLØD-prosjektet) har avdekket stort behov for mer kunnskap om barn med særskilte behov. Med dette studiet blir du bedre i stand til å yte tidlig innsats og gi barna du jobber med, bedre sjanser for å klare seg godt senere i livet.

 

Studiet gir deg bred kunnskap innen mange fagfelt – etikk, kommunikasjon, sosiologi, pedagogikk og lovverk, for å nevne noe. Du får sterkt etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for barna, deres foreldre og arbeidsplassen din. Studiet egner seg best for deg som har noen års arbeidserfaring fra barnehage, uansett om du er faglært barne- og ungdomsarbeider eller ufaglært assistent.

 

Barn med særskilte behov er en videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i oppvekstsektoren. Opptakskrav er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller assistenter med minimum 5 års erfaring fra oppvekstsektoren med ansettelsesforhold i barnehage.

 

Fagskolen i Østfold har mulighet til å tilby 20 studieplasser til personer som har fast ansettelse i barnehage, i tillegg har vi 10 studieplasser til personer med ansettelsesforhold i fleks skole, SFO eller andre institusjoner med barn. 

 

De som arbeider med barn må ha god kompetanse i å legge til rette for barn med særskilte behov. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet, fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov legger nettopp vekt på dette. Gjennom utdanningen vil du lære om oppvekstfaget i samfunnet, pedagogikk og didaktikk, helsefremmende og forebyggende arbeid og barn og unge med særskilte behov. Fagskoleutdanningen gjør fagarbeidere godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

 

Studiet tilbyr som deltidsopplærling over 2 år og er organisert med faste undervisningsdager (en kveld pr uke fra kl 16.30 – 21.00). I tillegg kommer praksis som må gjennomføres som et utviklingsprosjekt over 10 uker på egen arbeidsplass.

 

3. opptak vil være klart i begynnelsen av august 2018.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som barne- og ungdomsarbeider. 

 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

 

2. Søkere som kan dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis uten fagbrev (assistenter med erfaring fra oppvekstsektoren med ansettelsesforhold), og med realkompetanse i felles allmenne fag som tilsvarer læreplanen for VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger.

 

I tillegg er dette et krav:

  • Studenten må ha et ansettelsesforhold i barnehage/oppvekstsektoren
  •  Fremlegg bekreftelse fra din arbeidsgiver, på ditt ansettelsesforhold i barnehage/oppvekstsektoren. 
  •  I tillegg skal politiattest fremlegges ved opptak. Politiattest søker du om her ›› 
 

Søkere med utenlandsk utdanning:

 

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006.

  • Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå med minimum ferdighetsnivå på B2.

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Politiattest må fremlegges ved opptak.

 

Økonomiske insentiver

Arbeidsgiver kan søke om tilrettelegging på 50 000 Kr pr. ansatt i barnehage gjennom Fylkesmannen i Østfold. Midlene skal brukes til å tilrettelegge for studiedeltakelse. For mer informasjon om midlene og søknadsskjema, trykk her.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres med én fast undervisningsdag pr uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker etter emne 4. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO. Praksis gjennomføres sammenhengende over 10 uker hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

 

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag 

2.    Pedagogikk og didaktikk

3.    Helsefremmende og forebyggende arbeid

4.    Barn og unge med særskilte behov 

5.    Praksis over 10 uker inkludert veiledning

6.    Hovedprosjekt

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med barn med særskilte behov i f.eks ungdomsklubber, barnehager, skoler og SFO og avlastningsboliger for barn og unge. 

Relevante ressurser

Studieplan 2018-2020 ›› 

Litteraturliste 2018-2020 »

 

 

ID:1300025166745998
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner