Content1 | col1

Helse, aldring og aktiv omsorg

Deltid 2 år, Stedbasert

60 studiepoeng

 

Stedbasert:1 undervisningsdag + 1 veiledningsdag pr. uke.

 

Eldreomsorgen står overfor store utfordringer i årene som kommer. Med dette deltidsstudiet får du bred kompetanse som gjør deg i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassete tiltak for hver enkelt bruker. Du får en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen.

 

I tillegg til den rent helsefaglige, geriatriske kompetansen står begrepet aktiv omsorg helt sentralt i studiet. Det innebærer å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Dette krever større grad av tverrfaglig arbeid med økt vekt på fysisk aktivitet, kulturtiltak og annet arbeid for å stimulere gjenværende evne til mestring og til å skape livskvalitet. En viktig del av studiet er å tilegne seg ferdigheter i å veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal studentene også være i stand til å veilede og lede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende innen helsefag. 

 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

 

2. Søkere som kan dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis uten fagbrev, og med realkompetase i felles allmenne fag som tilsvarer læreplanen for VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger.

 

3. Søkere med autorisasjon som "sykepleier" eller "vernepleier" kan komme inn på realkompetanse.

 

I tillegg må politiattest fremlegges ved opptak.

 

 

Søkere med utenlandsk utdanning:

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006.

  • Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå med minimum ferdighetsnivå på B2.

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Politiattest må fremlegges ved opptak.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

 

Studiet betår av fire hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

1.     Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

2.    Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 

3.    Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse  

4.    Organisering, system og ledelse

5.    Praksis

6.    Hovedprosjekt

 

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskolekandidat innen helse, aldring og aktiv omsorg. Du får kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebasert omsorg, på bo- og behandlingssenter i sykehjem og i omsorgsboliger. 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner