Content1 | col2

Elektrofag - Installatørprøven

Strykprosenten er null for Bjørn Halvor Stures studenter De to siste årene har ingen av studentene som har tatt Installatørprøven etter endt utdanning ved Østfold fagskole, strøket. Faglærer Bjørn Halvor Sture har funnet oppskriften.

Trolig kan ingen andre skoler vise til samme gode resultat som Østfold fagskole. Elektrikere som har tatt og bestått Installatørprøven kan starte eget firma eller jobbe som autorisert installatør. Derfor er det etter hvert mange elektrikere som ønsker denne formen for kvalitetsheving, men det er ingen enkel vei å gå. En Installatørprøve er omfattende og krever mye forhåndskunnskap. Derfor har også strykprosenten tradisjonelt vært svært høy. Det ønsket faglærer Bjørn Halvor Sture ved Østfold fagskole å gjøre noe med.

Struktur og system.
Sture satte seg ned og gikk gjennom en lang rekke avgitte Installatørprøver. Både besvarelser som hadde bestått og en del som ikke hadde bestått. Ut fra dette kunne han trekke sine konklusjoner.
- Jeg la fort merke til at de besvarelsene som fikk bestått, hadde en del felles trekk ved seg. Stikkordet mitt ble ”risikoanalyse”. Med en grundig risikoanalyse mente jeg at vi kunne lage en grundig disposisjon for hvordan vi kunne få studentene trygt gjennom Installatørprøven, forteller Sture.
Han har undervist i faget i 15 år og har brukt tiden godt til å forberede seg selv og studentene på de stadig strengere kravene som blir satt ute i fagmiljøene. Studentene som avlegger Installatørprøven har som oftest flere års praksis som elektriker og kjenner til det daglige virket. Gjennomsnittsalderen på studentene er mellom 25 og 30 år og Stures jobb som lærer, er å få dem gjennom teorien.

Overraskende resultat.
Det er helt vanlig i norsk sammenheng at mellom 50 og 70 prosent av studentene stryker ved Installatørprøven. Det er et høyt tall – for høyt, mener Sture.
Etter at han innførte sitt system har de to siste årskullene ved Østfold fagskole gått gjennom prøven UTEN stryk.
- Det er studentene selv som må sette seg inn i teorien og lære seg pensum. Jeg gir dem veiledning i hvordan de best mulig skal ha en sjanse til å klare prøven, sier han.
Installatørprøven er delt i to deler. Den første delen er en kvalifiserende prøve hvor studentene skal svare på en del generelle spørsmål i en nettbasert prøve med såkalt ”multiple choice”. Del to er den avsluttende prøven, eller eksamen om du vil. Senest 48 timer før prøven vil kandidaten motta forberedelsesdelen. Denne gir rammene - situasjonsbeskrivelsen - for den skriftlige delen av den avsluttende prøven (eksamen). Som vedlegg vil det være opplysninger om installasjonens bruksområde, strømforsyningssystem, plantegninger og andre relevante opplysninger. Kandidaten kan benytte tiden etter eget ønske. Alle hjelpemidler er tillatt. Under forberedelsen kan kandidatene samarbeide, innhente informasjon og få veiledning.

Risikoanalyse.
-I denne fasen har jeg sett at det er viktig at kandidatene utarbeider en nøyaktig disposisjon og kjører en komplett risikoanalyse på bakgrunn av opplysningene de får i den forberedende delen. Jeg har sett at gruppearbeid er en viktig nøkkel til suksess og her får kandidatene brynet seg på hverandre. Med gode forberedelser og en god disposisjon er grunnlaget lagt for å kunne levere en besvarelse til ”Bestått”, sier Sture.
Nå håper han at flere elektrikere som ønsker å avlegge Installatørprøven får øynene opp for hvilke muligheter den gir og at de ser hvordan fagskolen har funnet formelen for å få sine studenter trygt gjennom teorien.
- Vi har god søkning til dette valgfaget, men har plass til flere, avslutter han.


Fakta om Installatørprøven
• Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har delegert administrasjonen av Installatørprøven for elektriske
   lavspenningsanlegg til Energi Norge.
• Installatørprøven er en prøve som, ved bestått resultat, bekrefter den tilstrekkelig elsikkerhetskompetanse som forskrift
  om kvalifikasjoner for elektrofagfolk – (fke) §11 krever, til å kunne forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av 
  elektriske lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.
• Eksamen består av en forberedelses del og en eksamens del. Ved eksamen skal alle kandidater ha forberedelsesdelene i hende
   senest 48 timer før eksamen.
• Eksamen avholdes vanligvis to ganger pr. år.
• Kvalifikasjonskravene kan du lese mer om på www.installatorproven.no
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner